Screeningmaterial

Det finns också ett material som skapats för att kartlägga områden som har betydelse för samspel, kommunikation och språk. Detta, benämnt ”Screeningmaterialet”, består av tre delar, där del 1 innehåller ”Person och adressuppgifter”, del två ”Faktainformation” och del tre 42 olika påståenden att ta ställning till för personer i nätverket. Hela screeningmaterialet  (bilaga 1) finns under Dokument. Under denna rubrik finns övriga bilagor som hänvisas till i boken.

Flera av de inspelade sekvenserna har tagit sin utgångspunkt i dessa påståenden, för att belysa något specifikt, exempelvis vilken kommunikation används i vardagen (omgivningens betydelse), sinnesfunktion i olika miljöer (hörsel och syn), fyllfölja en aktivitet eller återknyta till något som blivit avbrutit (temperament), förflyttning till önskat objekt, söker kontakt, upprätthåller samspel/kommunikation, besvarar en fråga (samspelsförmåga), förflyttning, finmotoriska rörelser (motorik), lek, vänta på något roligt, fantasi (kognition), förståelse för symboler, instruktioner och information (språkförståelse), uttryck genom kroppsspråk, ettordssatser, flerordssatser (ordförråd och begrepp), läsa och skriva ord eller meningar (läs och skriv).